สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า ส.น.ท.ซ

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cyber Innovation Promotion Association of Technology ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า CIPAT

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์

เครื่องหมายของสมาคมนวัตกรรมไซเบอร์แห่งประเทศไทย มีความหมายดังนี้
๑. รูปนกอินทรีย์ หมายถึง นกอินทรีย์เป็นนกที่มีสายตาดีและมองเห็นการไกล การป้องกันความมั่นคง
ปลอดภัยขององค์กรและมีความรอบรู้

๒. รูปปีนกคล้ายตัวยูหมายถึง นวัตกรรม หรือ Innovation หรือ สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากการ
ใช้ไซเบอร์ เพื่อให้เกิดองค์ความความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
นวัตกรรม สามารถนำไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ ถ้าในทางธุรกิจต้องมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดได้

๓. แถบสีทั้งหมดในโลโก้หมายถึงจะเป็นแม่สีทั้งหมดยกเว้น ที่เป็นสีเขียว โดยสีเขียวนั้นเป็นสีที่ได้จากการผสม
ของแม่สีเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและปลอดภัย ส่วนแม่สีเป็นบุคลิกอีกตัวตนของสมาคม
ที่ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์ใดๆ มาเปลี่ยนแนวทางของสมาคมได้ เนื่องมาจากนวัตกรรมมีโอกาสในการ
พัฒนาต่อยอดได้ไม่มีทีสิ้นสุด

๔. ข้อความของ “สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์” “Cyber Innovation Promotion
Association of Technology” , CIPAT เป็นสีน้ำเงินเข้ม หมายถึงอำนาจ ความรู้ ความซื่อสัตย์ ความ
สมบูรณ์ และประกอบไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจการรวมเป็นหนึ่งเพื่อ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

ช่องทางติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์