รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT สมัยที่ 2  ปี 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  สมัยที่ 1  ปี 62

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์  ปราณีตพลกรัง   ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร. ชัยพร ทบแป  ที่ปรึกษานายกสมาคม

ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง   ที่ปรึกษานายกสมาคม ด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล

นาย นนทวัตต์  สาระมาน    นายกสมาคม

ผศ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์     อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นาย พรเทพ นิวัตยะกุล   อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นาย อนันต์ ราชาเดช      กรรมการและเลขานุการ

นาย อดิศร นิลวิสุทธิ์      กรรมการและผู้อำนวย
นาย มนัญชัย ประทุมมาส   กรรมการและ ฝ่ายเหรัญญิก
นาย เกรียงศักดิ์ นามโคตร  กรรมการและฝ่ายวิชาการ
นางสาว ลลิตา สันติวรรักษ์  กรรมการและฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดร. สุรเชษฐ์ สุชัยยะ    กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่าย
ดร. รุจิรา สง่าแสง     กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ
นาย นัฐนันท์ ลิ้มพรชัยเจริญ    กรรมการและกฎหมาย

นาย สมชาย แจ้งโพธิ์นาค  กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการประยุกต์
นาง สวรินทร์ กำลังดี   ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการและนายทะเบียน