รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT 

นาย จำรัส ตันตรีสุคนธ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พลตรี ธีรเดช ชัยพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นาย ชัยพร ทบแป ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นาย นนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นาย พรเทพ นิวัตยะกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นาย อนันต์  ราชาเดช กรรมการและเลขานุการ
นาย มนัญชัย ประทุมมาส กรรมการและ ฝ่ายเหรัญญิก
นาย เกรียงศักดิ์ นามโคตร กรรมการและฝ่ายวิชาการ
นางสาว ปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาว ลลิตา สันติวรรักษ์ กรรมการและฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดร. สุรเชษฐ์ สุชัยยะ กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่าย
ดร. รุจิรา สง่าแสง กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ
นาง สวรินทร์ กำลังดี กรรมการและฝ่ายกฎหมาย
นาย นัฐนันท์ ลิ้มพรชัยเจริญ กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีคลาวด์
นาย อดิศร นิลวิสุทธิ์ กรรมการและผู้อำนวย
นาย สมชาย แจ้งโพธิ์นาค                               .    กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการประยุกต์
นาย ปภัช นวลอินทร์    ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร
นาย เกียรติศักดิ์  สมวงศ์    ที่ปรึกษาด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล