รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  ประกอบด้วยดังนี้

น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง…………………..ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นาย นนทวัตต์  สาระมาน………………………………นายกสมาคม
ผศ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์………………………………….อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นาย พรเทพ นิวัตยะกุล…………………………………อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นาย อนันต์ ราชาเดช …………………………………..กรรมการและเลขานุการ
นาย มนัญชัย ประทุมมาส………………………………กรรมการและ ฝ่ายเหรัญญิก
นาย เกรียงศักดิ์ นามโคตร……………………………..กรรมการและฝ่ายวิชาการ
นางสาว ปุณย์จรีย์ จันทร์เกษ…………………………..กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาว ลลิตา สันติวรรักษ์……………………………..กรรมการและฝ่ายสื่อสารองค์กร
ดร. สุรเชษฐ์ สุชัยยะ……………………………………..กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่าย
ดร. รุจิรา สง่าแสง…………………………………………กรรมการและฝ่ายต่างประเทศ
นาย นัฐนันท์ ลิ้มพรชัยเจริญ……………………………กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีคลาวด์
นาย อดิศร นิลวิสุทธิ์……………………………………..กรรมการและผู้อำนวย
นาย สมชาย แจ้งโพธิ์นาค………………………………กรรมการและฝ่ายเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และการประยุกต์
นาง สวรินทร์ กำลังดี…………………………………….ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการและฝ่ายกฎหมาย
นาย ชัยพร ทบแป………………………………………..ที่ปรึกษานายกสมาคม
นาย เกียรติศักดิ์ สมวงศ์…………………………………ที่ปรึกษาด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล