บริการของสมาคม – CIPAT Services

posted in: Uncategorized | 0

“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและความยั่งยืน”

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือชื่อย่อว่า CIPAT ออกเสียงว่า “ไซพัต”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560  โดยจัดตั้งจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่ทำด้านนวัตกรรมและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านนวัตกรรมด้านไซเบอร์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนานวัตกรรมทางไซเบอร์ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี งานวิจัย และบริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างปลดภัยและยั่งยืน

สมาคม CIPAT ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน แลพร้อมสนับสนุน ส่งเสริม การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ

 

“CIPAT เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีไซเบอร์ ที่เป็นรากฐานของทุกอุตสาหกรรมของโลก เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจล้วนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน และทุกเทคโนโลยีดิจิทัลต้องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นวัตกรรมไซเบอร์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน”

คุณนนทวัตต์ สาระมาน
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

 

 

นวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสริมศักยภาพ ไซเบอร์สเปซ ของไทย

CIPAT ให้บริการที่ปรึกษาเพื่อผู้ประกอบการ “บริการดิจิทัล” อย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ ตามแนวทางมาตรฐานสากล NIST Cybersecurity Framework และ ISO2007:2022 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางไซเบอร์ให้แก่ธุรกิจดิจิทัลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) พร้อมสร้างความสอดคล้องต่อกฎหมายดิจิทัลของไทย

  • พ.ร.บ. การรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSF, ISO27032)
  • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA, ISO27701)
  • ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO27001)
  • การบริหารจัดการความเสี่ยง (ISO31000, COSO)
  • ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO22301, BCI)

 

Digital Transformation

CIPAT ให้บริการที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมสอดรับกับบริบท ปัจจัยทางธุรกิจ ข้อจำกัด โดยไม่กระทบหรือขัดต่อการทำงาน

Innovation Management / Digital Marketing

CIPAT ให้บริการที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการสร้างระบบการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management System) ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO56002 ครอบคลุมกรอบแนวทางและกระบวนการ การสร้างภาวะผู้นำ ความเสี่ยงเชิงนวัตกรรม การพัฒนา กำกับ ติดตาม และควบคุมนวัตกรรมขององค์กร ตลอดจนการวางแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

Enterprise Architecture / IT & Data Governance

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เปรียบเสมือนแบบแปลน และข้อมูลคือขุมทรัพย์ของหน่วยงาน CIPAT ให้บริการที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการวางกรอบธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ที่สอดรับกับการวางรากฐานสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน ในการกำกับข้อมูลอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับการเปลี่ยนถ่ายทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ