วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคม

1. สร้างความเข้มแข็งในผู้ประกอบกิจการและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. การสนับสนุนและส่งเสริมค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการใช้งานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงใช้ไอซีทีเสริมภาพลักษณ์ประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมไซเบอร์ โดยความร่วมมือกับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
4. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน การฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป หาวิธีป้องกันการโดนเจาะระบบที่นำมาซึ่งความเสียหายอันไม่สามารถประเมินค่าได้
5. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารการคุ้มครองข้อมูลส่วยบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภคโดยการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงาน การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
9. ไม่มีจัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

 

พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ประโยชน์กับกิจกรรมและโครงการจากทางสมาคม โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นและใช้เองภายในประเทศ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายใน 10 ปี จะต้องส่งเสริมนวัตกรรมไทยทางไซเบอร์ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

  1. สร้างความเข้มแข็งในผู้ประกอบกิจการและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไซเบอร์
  2. การสนับสนุนและส่งเสริมค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการใช้งานนวัตกรรมไซเบอร์ รวมถึงใช้ไอซีทีเสริมภาพลักษณ์ประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมไซเบอร์ โดยความร่วมมือกับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน การฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิธีรักษาความนวัตกรรมไซเบอร์ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป หาวิธีป้องกันการโดนเจาะระบบที่นำมาซึ่งความเสียหายอันไม่สามารถประเมินค่าได้
  5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงาน การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์