วิสัยทัศน์ (Vision)

  1. จัดทำกิจกรรมด้านการนำนวัตกรรมทางไซเบอร์มาช่วยสังคม ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
  2. ภายใน 5 ปี จะต้องลดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงและขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) จากการจัดอันดับ TOP 10 จากหน่วยงาน CBL (Composite Blocking List)
  3. ภายใน 10 ปี จะต้องส่งเสริมนวัตกรรมไทยทางไซเบอร์ในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล และส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้

 

พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ประโยชน์กับกิจกรรมและโครงการจากทางสมาคม โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมทางไซเบอร์ที่เป็นของคนไทยพัฒนาขึ้นและใช้เองภายในประเทศ

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

  1. สร้างความเข้มแข็งในผู้ประกอบกิจการและกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมไซเบอร์
  2. การสนับสนุนและส่งเสริมค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการใช้งานนวัตกรรมไซเบอร์ รวมถึงใช้ไอซีทีเสริมภาพลักษณ์ประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล
  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมไซเบอร์ โดยความร่วมมือกับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน การฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วิธีรักษาความนวัตกรรมไซเบอร์ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป หาวิธีป้องกันการโดนเจาะระบบที่นำมาซึ่งความเสียหายอันไม่สามารถประเมินค่าได้
  5. ดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงาน การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์