เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี มีความเห็นชอบให้ส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นในประเทศไทยจึงให้สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยขึ้น

รายละเอียด http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7809

เอกสารฉบับเผยแพร่ล่าสุด ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 

คำนิยาม นวัตกรรมไทย จากสำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง กล่าวไว้ว่า

นวัตกรรมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบันนี้ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมต่อสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง มีทั้งสิ้น

จำานวน ๑๓๐ รายการ ดังนี้
๑. ด้านการเกษตร จำานวน ๓๒ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการมีการพัฒนาต่อยอด ๑๘ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสจะซื้อได้ 14 รายการ
๒. ด้านการแพทย์ จำานวน ๓๘ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการมีการพัฒนาต่อยอด ๒๓ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสจะซื้อได้ ๑๕ รายการ
๓. ด้านความมั่นคง จำานวน ๗ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการมีการพัฒนาต่อยอด ๒ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสจะซื้อได้ ๕ รายการ
๔. ด้านอื่นๆ จ านวน ๕๓ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการมีการพัฒนาต่อยอด ๔๒ รายการ
– สิ่งประดิษฐ์ที่มีโอกาสจะซื้อได้ ๑๑ รายการ

รายชื่อนวัตกรรม จาก กลุ่มสมาชิกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมไซเบอร์ CIPAT

ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วได้แก่