แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคม

 

คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๓. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
๔. ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

 

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกทุกประเภท ฟรีค่าลงทะเบียน

 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

๑. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขานุการโดยมีสามัญสมาชิกอย่างน้อย ๑ ราย ให้การรับรอง
๒. ให้เลขานุการติดประกาศรายชื่อผู้สมัคร ไว้ที่สำนักงาน และเว็บไซต์ของสมาคมก่อนวันประชุม กรรมการไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ได้รับทราบ
๓. ในวันประชุมคณะกรรมการ ให้เลขานุการนำใบสมัครและหนังสือคัดค้านของสามัญ สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หากไม่มีหนังสือคัดค้านจากสมาชิก หรือจาก คณะกรรมการในที่ประชุมให้ถือว่าสมาคมอนุมัติผู้สมัครนั้นเป็นสมาชิกสมาคม
๔. ให้เลขานุการแจ้งเรื่องให้ผู้สมัครทราบผลการพิจารณา ภายในเวลาไม่เกิน ๓ วันทำการหลังการประชุม
๕. ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมาชิกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ สมาชิกภาพของผู้สมัครมีผลตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางสมาคมจะออกบัตรสมาชิกให้ผู้สมัครต่อไป

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางไซเบอร์ (CIPAT)

  1. สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องการอยากนำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาสามารถให้ทางสมาคมฯ ส่งเสริมและแนะนำแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้
  2. สมาชิกที่เป็นหน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่ต้องการอยากนำนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาสามารถให้ทางสมาคมฯ ส่งเสริมและแนะนำแนวทางการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้
  3. สมาชิกได้การแนะนำการขอจดสิทธิบัตรทางปัญญา และลิขสิทธ์ในการจัดทำนวัตกรรมขึ้น
  4. สมาชิกจะสามารถเข้าสู่ระบบการประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นไอพีสาธารณะ (Public IP) และค่าโดเมนเว็บไซต์ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง เช่นเดียวกับการตรวจสุขภาพประจำปี
  5. สมาชิกได้สิทธิพิเศษในการรับฝึกอบรมจากทางสมาคม

 

สมัครสมาชิกสมาคมได้ที่  https://regis.cipat.or.th

บริษัทที่ร่วมสมาชิกกับทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด
บริษัท โจดอย ไอทีแอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซี.เอ.ที อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เน็ตเซอร์พลัส จำกัด
บริษัท สมาร์ท ไอซีที จำกัด
บริษัท สราญ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อีซีเกทส์ โซลูชัน จำกัด
บริษัท ฟิฟธ์ อีเลฟเว่น อินทิเกรชั่น จำกัด
บริษัท ทูนาเบิล โปรเจค จำกัด
บริษัท วินน์พ้อย จำกัด
บริษัท เจบี แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง
บริษัท เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด
บริษัท คอมซีเคียวโซลูชั่น จำกัด
บริษัท อินดิจี จำกัด (Indigy)
บริษัท ทรัสตี้ไซน์ จำกัด
บริษัท อารักษ์ซอฟท์แวร์ จำกัด
อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด