CIPAT : สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางไซเบอร์

ได้จัดทำระบบแสดงสถานการณ์ช่องโหว่และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในทางสาธารณะไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถเชื่อม API เพื่อใช้งานในการดึงค่าข้อมูลความเสี่่ยงจะระบบนี้ได้

เนื่องจากช่องโหว่ที่เกิดขึ้นทั้งบนระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น นั้นเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นหากจะมีระบบที่เฝ้าระวังและคอยตรวจสอบว่าช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อการใช้งานเพื่อการรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เรียกว่า “CIPAT : Vulnerability Monitoring System”  สามารถเรียกใช้บริการที่  http://cve.cipat.org:800

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้รู้เท่าทันถึงช่องโหว่ใหม่ที่เกิดขึ้น
  2. นำค่า API นี้ไปใช้ค้นหาช่องโหว่รายชื่อผู้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้งานในองค์กร
  3. นำค่า API ไปต่อยอดเพื่อนักพัฒนาระบบในการประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนระบบสารสนเทศ
  4. บริการนี้เพื่อช่วยบันทึกคำค้นหาเพื่อแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ของเราและหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่เป็นบริการฟรีจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

 

รายละเอียดบริการ

ในบริการนี้จะมีการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยจะแสดงถึงค่า CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) อย่างต่อเนื่อง โดยจะแสดงค่า

  • ค่าความเสี่ยงขึ้นทะเบียนช่องโหว่ล่าสุด
  • ข้อมูลเลือกตามรายชื่อผู้ผลิตเทคโนโลยี
  • ข้อมูลจากค่า CWE (Common Weakness Enumeration) ที่มีผลกระทบต่อ ระบบปฏิบัติการ , ซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่น เป็นต้น
  • ค่าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง CVSS (Common Vulnerability Scoring System)

สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บอินเตอร์เฟสและ HTTP API cve-search คืออินเทอร์เฟซเพื่อค้นหาข้อมูลที่รู้จักต่อสาธารณชนจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พร้อมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

CIPAT CVE ประกอบด้วยข้อมูลฟีดต่อไปนี้:

 

CIPAT CVE จึงเป็นบริการสาธารณะที่ดำเนินการผ่านเทคโนโลยี HTTP API จะแสดงผล JSON API ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างครบถ้วนที่ http://cve.cipat.org:800

โดยสามารถเรียกค่า API ตำแหน่งต่อไปนี้

(1) เรียกดูค่าผู้ผลิต

เพื่อให้ได้ JSON กับผู้ให้บริการทั้งหมด:

curl http://cve.cipat.org:800/api/browse

(2) ค่าข้อมูลซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่นแบบเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้ได้ JSON กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิตและนักพัฒนาระบบ

curl http://cve.cipat.org:800/api/browse/microsoft การเรียกดูค่า JSON เพื่อดูความเสี่ยงจากผู้ผลิตเฉพาะซอฟต์แวร์
curl http://cve.cipat.org:800/api/search/microsoft/office

(3) ค่ารหัสไอดี CVE

การเรียกค่า JSON ของรหัส CVE ที่เฉพาะเจาะจง:

curl http://cve.cipat.org:800/api/cve/CVE-2010-3333

 

(4) การเรียกค่า CVE ที่เป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลในปัจจุบัน

เพื่อให้ได้ JSON ในช่วง 30 CVE ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการขยายตัวของ CAPEC, CWE และ CPE:

curl http://cve.cipat.org:800/api/last

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลปัจจุบันที่ใช้งานอยู่และเมื่อได้รับการอัปเดตแล้ว

curl http://cve.cipat.org:800/api/dbInfo

 

ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในฐานข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมไซเบอร์

 

 

ภาพการค้นหาอย่างละเอียดสำหรับดูค่าช่องโหว่ที่เกิดขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก SRAN