สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑. สมาชิกวิสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
๒. สมาชิกมีสิทธิได้รับการอบรมสัมมนา ที่จัดโดยสมาคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ
๓. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสมาคม เช่น การร่วมออกงานแสดงนิทรรศการงานสัมมนา การดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
๔. สมาชิกมีสิทธิในการเรียนหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยสมาคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ
๕. สมาชิกมีสิทธิรับของขวัญที่ระลึกจากสมาคม ตามแต่ละช่วงเวลาและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมที่จะจัดขึ้น
๖. สมาชิกมีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเคลื่อนไหวในวงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของประเทศไทยและของโลกเป็นระยะๆ ทางจดหมายข่าวหรือสื่ออื่นๆ จากสมาคม
๗. สมาชิกมีสิทธิในการใช้บริการขอคำปรึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
๘. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
๙. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
๑๐.สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงสมาคมตามที่กำหนด
๑๑.สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
๑๒.สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
๑๓.สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
๑๔.สมาชิกมีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย