CIPAT ร่วมเปิดโครงการ หลักสูตร Cybersecurity for Online Business ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมเปิดโครงการ หลักสูตร Cybersecurity for Online Business เป็นการอบรมในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) โดยมี  ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าอบรม ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา         คุณนนทวันต์ สาระมาน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคม CIPAT บรรยายในหัวข้อ “Introduction to Cybersecurity … Continued

CIPAT ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ Fortinet บริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัย

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ CIPAT (Cyber Innovation Promotion Association of Thailand) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร เพื่อความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและเพิ่มจำนวนบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ในระดับมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการอบรมระดับนานาชาติอันเข้มข้นของฟอร์ติเน็ต อดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ CIPAT (Cyber Innovation Promotion Association of Thailand) กล่าวว่า ในความร่วมมือกับฟอร์ติเน็ต ทาง CIPAT มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อทั้งองค์กรและบุคคลากรได้รู้เท่าทันทั้งในด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการป้องกันการโจมตีบนไซเบอร์ร่วมกับฟอร์ติเน็ต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าด้านการป้องกันการโจมตีบนไซเบอร์ และมีสถาบันการการฝึกอบรมด้านการป้องกันในระดับโลก … Continued

CIPAT MOU สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) และมหาวิทยาลัยเอกชน

posted in: News | 0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT โดย คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์ อุปนายกสมาคม ลงนามความร่วมมือวิชาการ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สสอท.) และมหาวิทยาลัยเอกชน สมาคมต่างๆ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ กับ สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมนักบัญชีไทย สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ศาลาแดง จำกัด บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด และบริษัท … Continued

CIPAT เลือกตั้งกรรมการสมาคม รอบปี 66-68

posted in: News | 0

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT ได้มีการจัดการเลือกตั้ง ผู้ดำรงค์ตำแหน่งนายสมาคมคนใหม่ และกรรมการสมาคมชุดใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT คนใหม่คุณอดิศร  นิลวุสิทธิ์ อุปนายก คนที่ 1 ผศ. ดร. มัชฌิกา อ่องแตง และ อุปนายก คนที่ 2  อาจารย์ เกีรยงศักดิ์  นามโคตร  และกรรมการสามาคมชุดใหม่ทุกท่าน โดยมีการกรรมการชุดใหม่ มาจากภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัทบีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) … Continued

CIPAT MOU สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

posted in: News | 0

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  หรือ CIPAT  ได้ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยข้อตกลงความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรในสาขาที่ขาดแคลนทักษะใหม่  ไม่ว่าเป็นด้าน Cybersecurity ในกลุ่มอุตสาหกรรม ICS/OT และด้านอื่นในเชิงวิชาการอันเป็นประโยชน์สาธารณะต่อไป

CIPAT ร่วมกับ SPU จัด Through Ideas info Practice ครั้งที่ 1 กับกลุ่ม Cybersecurity for Business รุ่นที่ 4

posted in: News | 0

  วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  นำโดย นายนนทวัตต์ สาระมาน นายกสมาคม ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ร่วมจัดงาน Through Ideas into Practice ครั้งที่ 1  ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Dree ด้าน Cybersecurity for business  ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ภาพกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจในแต่ละกลุ่มแบ่ง 4 กลุ่ม 4 โครงการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1  เพื่อกันระวังภัย  Line chatbot เตือนภัยไซเบอร์ กลุ่มที่ 2  … Continued

CIPAT ร่วมหารือการจัดทำ Virtual LAB เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานกับทาง DISDA

posted in: News | 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ได้เข้าหารือกับทางสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล DISDA กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาบุคคลากรด้านดิจิทัลในด้าน การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลขึ้น ในการนี้กรอบความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นคือทาง CIPAT จะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร Network Security โดยเน้นการปฏิบัติให้เกิดทักษะและความสามารถที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง  โดยผ่านการฝึกทำ LAB ผ่าน Virtual LAB ขึ้น  

CIPAT ร่วมกับ Informa markets หารือข้อตกลงความร่วมมือ

posted in: News | 0

วันที่ 10 กุภาพันธ์ 2566   ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT ได้เข้าหารือ Informa markets  ผู้นำการจัดอีเวนต์ ระดับโลกที่ความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกผ่านการจัดงานสัมนา การประชุม และการจัด Business matching กับภาคธุรกิจ ในกรอบความร่วมมือ Informa ครั้งนี้จะเปิดมิติใหม่ในด้าน Cybersecurity ในภาคอุตสาหกรรม ICS/OT  ที่เริ่มต้องสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์   หรือที่เรียกว่า พรบ.ไซเบอร์ ทาง CIPAT จะร่วมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity ICS/OT ในภาคอุตสาหกรรมโดยจัดงานร่วมกับ Informa Markets ต่อไป

CIPAT ร่วมกับ TRIS จัดกิจกรรม Cyber Resilience Forum 2023

posted in: News | 0

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) ร่วมกับบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) จัดงาน Cyber Resilience Forum 2023: The 2023 Cybersecurity Outlook เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) งานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยคุณสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรีอมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เป็นวิทยากรช่วง ENLIGHTENING ในหัวข้อ The 2023 … Continued

CIPAT ออกบูธที่งาน Digitech เมืองทองธานี

posted in: News | 0

วันที่  23 – 25 พฤศจิกายน 2565   สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT   ได้จัดงานออกบูธ เพื่อให้ความรู็ด้านงานที่ปรึกษา การจัดฝึกอบรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดจากบริษัทในสมาชิก CIPAT  งานจัดที่เมืองทองธานี ในงานมีผู้คนได้ให้ความสนใจจำนวนมาก นับว่าเป็นงานที่จัดขึ้นแบบ Onsite ในรอบหลายปีของสมาคมที่ได้จัดขึ้น

1 2 3 4 6

เว็บไซต์นี้ ได้จัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของคุณ และสร้างการบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยข้อมูลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการ ซึ่งคุณมีสิทธิจัดการ ส่งออก โอน ลบ ทำลาย หรือระงับข้อมูลของคุณได้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save