CIPAT ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่ Cybersecurity

posted in: News | 0

เพื่อสร้างกำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity) ที่มีความรู้ความเข้าใจตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ เพื่อผลิตผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการป้องกันการโจมตีเพื่อทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลมีความปลอดภัยและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT  ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Cybersecurity แบบ Non-Degree ขึ้น

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU ที่ให้โอกาสทางสมาคม CIPAT ได้พัฒนาบุคคลากรในด้าน Cybersecurity ให้แก่ประเทศต่อไป

ในหลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติการ  CyberLab ตลอดระยะเวลา 4 เดือน