CIPAT ร่วมเปิดโครงการ หลักสูตร Cybersecurity for Online Business ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

posted in: News | 0

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT ร่วมเปิดโครงการ หลักสูตร Cybersecurity for Online Business เป็นการอบรมในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) โดยมี  ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าอบรม ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

คุณนนทวันต์ สาระมาน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคม CIPAT บรรยายในหัวข้อ “Introduction to Cybersecurity for Online Business” ถึงภาพรวมและความสำคัญของเทคโนโลยีไซเบอร์ ที่มีผลกับธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ยิ่งมีการนำดิจิทัลมาใช้มากขึ้น ภัยไซเบอร์ก็ยิ่งต้องให้ความสำคัญตั้งแต่แรก ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ในหลากหลายหัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญ เป็นระยะเวลา กว่า 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#CIPT
#ITSPU
#Cybersecurity #non-degree
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม