สกมช. ผนึกกำลังพันธมิตร เร่งผลิตบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

posted in: News | 0

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ผนึกกำลังพันธมิตร เร่งผลิตบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับ Cloud Security First ให้ได้ 10,000 คน ในปี 2567

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือ การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับ Cloud Security First ร่วมกับ นายอดิศร นิลวิสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และผู้แทนจาก บริษัท FORTINET SECURITY NETWORK (THAILAND) LTD. บริษัท GOOGLE (THAILAND) COMPANY LIMITED บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และ EC-Council Global Services โดยเลขาธิการฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุม ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “สกมช. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศด้าน Cloud Security และ Cloud Engineer และมีเป้าหมายไปสู่การสร้าง Cloud Security Expert ให้กับประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2567 มีความคาดหวังพุ่งเป้าผลิตบุคลากรให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และขอให้พันธมิตรมีส่วนช่วยในการร่วมกันพัฒนาทักษะในช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถทำได้”

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรและได้หารือถึงช่องทางที่จะสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้ในมิติต่าง ๆ การประชุมหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรองรับ Cloud Security First
ของประเทศในระยะยาวและเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในวงกว้างให้กับประชาชนไปสู่ความเข้มแข็งด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต่อไป