CIPAT ร่วมกับ Informa markets หารือข้อตกลงความร่วมมือ

posted in: News | 0

วันที่ 10 กุภาพันธ์ 2566   ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT ได้เข้าหารือ Informa markets  ผู้นำการจัดอีเวนต์ ระดับโลกที่ความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกผ่านการจัดงานสัมนา การประชุม และการจัด Business matching กับภาคธุรกิจ

ในกรอบความร่วมมือ Informa ครั้งนี้จะเปิดมิติใหม่ในด้าน Cybersecurity ในภาคอุตสาหกรรม ICS/OT  ที่เริ่มต้องสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์   หรือที่เรียกว่า พรบ.ไซเบอร์

ทาง CIPAT จะร่วมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity ICS/OT ในภาคอุตสาหกรรมโดยจัดงานร่วมกับ Informa Markets ต่อไป

Leave a Reply