CIPAT เลือกตั้งกรรมการสมาคม รอบปี 66-68

posted in: News | 0

วันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2566  ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์  CIPAT ได้มีการจัดการเลือกตั้ง ผู้ดำรงค์ตำแหน่งนายสมาคมคนใหม่ และกรรมการสมาคมชุดใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT คนใหม่คุณอดิศร  นิลวุสิทธิ์

อุปนายก คนที่ 1 ผศ. ดร. มัชฌิกา อ่องแตง และ อุปนายก คนที่ 2  อาจารย์ เกีรยงศักดิ์  นามโคตร  และกรรมการสามาคมชุดใหม่ทุกท่าน

โดยมีการกรรมการชุดใหม่ มาจากภาคเอกชน อันได้แก่ บริษัทบีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการชุดใหม่ในครั้งนี้ด้วย

โดยมีการปรับวัตถุประสงค์ของสมาคมให้สอดคล้องกับในยุคใหม่ ไม่ว่าเป็นเรื่อง ส่งเสริมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน, บริการให้คำปรึกษา วิจัย พัฒนา และประเมินผล แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง, ส่งเสริม สนับสนุน และค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง และ พัฒนากำลังคนและทุนมนุษย์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล


ภาพอดีตนายก นนทวัตต์ สาระมาน ส่งมอบของที่ระลึกให้ นายกคนใหม่ สมาคม CIPAT


 

Leave a Reply