CIPAT ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัด Network Security สำหรับสร้างแรงงานทักษะใหม่

posted in: News | 0

CIPAT ร่วมจัดหลักสูตร Network security ร่วมกับ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตเเละพัฒนากำลังคนสาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารเเละดิจิทัลคอนเทนต์ ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารเเละกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน และสมาคมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ได้จัดฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร Network และ Security ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึง 13 กันยายน 2564 (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าฝึกอบรม)
ระยะเวลาการจัดการอบรม 3 วัน
ยอดคนอบรมรุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน รวม 90 คน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
1. บุคลากรในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. อาจารย์ ครู ผู้จัดทำสื่อการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
3. นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานศึกษานำร่อง
ในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
4. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
อบรมเป็นวันธรรมดานะครับ จะแจ้ง link ลงทะเบียนให้อีกครั้งครับ
ถ้าผ่าน กำหนดการเป็นดังนี้นะครับ จะได้เตรียมตัวกันล่วงหน้ากันครับ
รุ่น 1 – 31 ส.ค. , 1-2 ก.ย. 2564
รุ่น 2 – 6-8 ก.ย. 2564
รุ่น 3 – 9-10,13 ก.ย. 2564
รุ่นที่ 1
8.30 – 10.30 Network และ OSI (7 Layers) เบื้องต้น
LAN , MAN ,WAN เบื้องต้น
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 IP Address
12.00 – 12.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.45 อุปกรณ์เครือข่ายและการเชื่อมต่อ LAN และ Internet
12.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.30 เรียนรู้การใช้ Network Command
วันที่ 2
8.30 – 10.30 เรียนรู้การทำงานของ Switchingและ VLAN
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 เรียนรู้ระบบ Wireless LAN ( Wi-Fi) และการตั้งค่าความปลอดภัย
12.00 – 12.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.45 รู้จัก Server ประเภทต่างๆ (DNS Server, DHCP Server)
14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.30 เรียนรู้เกี่ยวกับ WAN
วันที่ 3
8.30 – 10.30 เรียนรู้ Routing Protocol และการ Config Static Route
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 เรียนรู้เรื่อง NAT และการ Config NAT
12.00 – 12.45 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.45 รู้จัก Firewall และ Access Control Lists (ACL)
14.45 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.30 เรียนรู้การเก็บ System Logging และการ Backup
ลงทะเบียนได้เลยครับ
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSedjH0IFot…/viewform…
#onec
#สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
#CIPAT #สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์
#TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
#Jodoi